مرکب فاین اینک FINE INK

مرکب فاین اینک محصول کشور چین با 100 ساعت ماندگاری در مرکب دان سریع خشک شدن در روی کار پیگمنت بالا سال 98 وارد کشور میشود
fine ink